ID: THOMAS GILLIS

Thomas Gillis is licentiaat rechten en criminologie en studeerde nadien verder aan King’s College te London.
Hij begon aan de Gentse balie als stagiair-advocaat in 1999, en dit op het kantoor van Mter. Piet Van Eeckhaut, stafhouder en gereputeerd strafpleiter.
Hij bleef daar 8 jaar en richtte op 1 januari 2007 Gillis advocatenkantoor op.

Thomas Gillis has his degree in law and criminology and went on to study at King’s College London.
He started as a junior lawyer in 1999 and worked for 8 years at the law firm of Mter. Piet Van Eeckhaut, former dean of the Ghent bar and reputed criminal lawyer.
He established his own firm January 1st 2007.

contact

CORE BUSINESS

Gillis Advocatenkantoor behandelt bijna exclusief strafzaken. Dit omvat het brede spectrum van de strafrechtelijke praktijk, gaande van de eigenlijke verdediging in strafzaken over bijstand in tuchtrechtelijke geschillen en verdediging voor de politierechtbank tot verdediging van de belangen van slachtoffers van misdrijven.

Voor andere materies wordt samengewerkt met advocaten met een specialisatie in het domein in kwestie. Het is de overtuiging van het kantoor dat aan elk dossier moet gewerkt worden door minstens één specialist terzake.

Gillis Law is focused almost exclusively towards criminal law. This contains a large spectrum of cases: criminal defense in itself, disciplinary procedures, defense in cases of traffic violations, defending the interests of victims of crime.

In other domains of practice the firm works together with lawyers with a specialization towards the matter. It is the philosophy of the firm that any single case has to be handled by at least one lawyer experienced and specialized in the domain.

CONTACT

Gillis Advocatenkantoor
Vlaanderenstraat 78
9000 Gent
België

TEL: 0032 9 269 09 52
FAX: 0032 9 269 09 53
E-MAIL:
MOBILE: 0032 486 11 63 55
  • Gillis Advocatenkantoor is gemakkelijk te bereiken via de belangrijkste invalswegen naar Gent. Komende van zowel de E17 als de E40 Gent-Centrum volgen en steeds rechtdoor rijden tot men de eigenlijke stad inrijdt, de Vlaanderenstraat is de mooie straat die recht naar het hart van de stad leidt. Het kantoor is gevestigd ter hoogte van het kruispunt dat de Vlaanderenstraat in 2 stukken snijdt, op de linkerzijde komende van het Zuidpark.

  • Gillis Law is easy to find. Arriving in Gent via the E17 or E40 just follow Gent-Centrum and go strait on until you reach the border of the city centre, the Vlaanderenstraat is the nice street leading effectively towards the city centre coming from the motorway. The firm is located on the intersection dividing the Vlaanderenstraat in two, on the left hand side coming from the park.

ADVOCATEN

  • Thomas Gillis
  • Jesse Van den Broeck
  • Annelies Beaumont
Externe advocate-medewerkster
  • Emily De Ceuninck*
*Bijkantoor : Brezendedreef 9, 9990 Maldegem

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Gillis Advocatenkantoor, zijn vennoten, advocaten, stagiairs en medewerkers, optredend voor het kantoor, kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een advocaat van het kantoor is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of email. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cli\EBnt, van het advocatenkantoor, alsook haar vennoten, advocaten, stagiairs en medewerkers, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met het Gillis Advocatenkantoor, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor de behandeling van een specifieke opdracht kan een hogere verzekeringsdekking worden afgesloten op verzoek van de cli\EBnt mits het betalen van een bijkomende premie. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Gillis Advocatenkantoor , zijn vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cli\EBnt betaalde erelonen voor de door Gillis Advocatenkantoor verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de cli\EBnt werden ingeschakeld.

INFORMATIE IN HET KADER VAN DE DIENSTENWET (W. 26.03.2010)

Gillis Advocatenkantoor is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht en is gevestigd te 9000 Gent, Vlaanderenstraat 78. De bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0834.202.869 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe NV, Albert-II-laan 9 te 1210 Brussel met een waarborg van 1.250.000 EUR per schadegeval.

De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies (http://www.advocaat.be).